ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติบ้านม่าหนิก และสวนน้ำสแปลช จังเกิ้ล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น