นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าเรือ

นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนและมาตรการในการดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพภายใต้ชีวิตวิถีใหม่(New Normal) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทยต่อไป