ประกาศปิด​เรียน​ด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศปิดเรียน​ ในวันที่ 7 – 20 มกราคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงของนักเรียนและครูในโรงเรียนต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 33/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564