ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ประธานการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ให้ความเห็นชอบและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อโรงเรียนจะได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป

าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ประธานการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ให้ความเห็นชอบและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อโรงเรียนจะได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป