ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อแจ้งนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐานการสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและขอความเห็นชอบการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าเรือ