ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าเรือ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอของบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและข้อกำหนดการไว้ทรงผมของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ