ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดเป้าหมาย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาและรับทราบความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร มาให้ความรู้ผู้ปกครองตามโครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน ณ อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านท่าเรือ