ผลการเรียนการสอนการไกล

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการเรียนการสอนการไกล ผ่านระบบ DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สัปดาห์ที่ ๒ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เพื่อให้ผู้บริหาร รับทราบถึงปัญหาที่คณะครูได้พบเจอจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในสัปดาห์ที่ ๑ พร้อมทั้งรับทราบข้อเสนอแนะ รับฟังความเห็น และเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อให้คณะครูนำไปปฏิบัติในสัปดาห์ต่อไป