ผู้ปกครอง รับเงินค่าอาหารกลางวัน

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ นัดหมายผู้ปกครอง รับเงินค่าอาหารกลางวัน ในช่วงการจัดการเรียนรู้จากที่บ้านในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามนโยบายจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในการดำเนินการผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ตาม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) อย่างเคร่งครัด

Leave a comment

Your email address will not be published.


*