พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (PBL)

โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดประชุมชี้แจงเป้าหมายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (PBL) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะ การคิดของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ผ่านชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ใน โครงการ TSQP-2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แก่คณะครูเพื่อวางแผนปฏิบัติงาน ร่างรูปแบบการทำงาน ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ อาจารย์เอกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรในการป… ดูเพิ่มเติม