พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและไข้ปวดข้อยุงลาย ตามนโยบายป้องกันโรคโดยยึดหลัก ๓ เก็บป้องกัน ๓ โรค เพื่อควบคุมป้องกันโรคดังกล่าว ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน