พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร เข้ามาดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน เพื่อควบคุมป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะและเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓