มอบทุนการศึกษา มอบของขวัญแก่นักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบทุนการศึกษา มอบของขวัญแก่นักเรียน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กในการร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีกำลังใจ ในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ปกครอง หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านและเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ทางโรงเรียนงดกิจกรรมที่มีการเต้น การแสดงหรือเกมส์ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดโดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด (New Normal)