มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

📣📣📣 แจ้งประชาสัมพันธ์​ 📣📣📣

​ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเรือ เรี่อง การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)