รับการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2567

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางสาวทัดดาว ศิริรัตนพงค์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting Online โดยคณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับการตรวจประเมินทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*