รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) จากผู้บริหารโรงแรม ดิ อาร์ค ภูเก็ต ร่วมกับทีมงาน “จากใจ…จิตอาสาไร้พรมแดน” มีแอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563