รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป