“วันเกียรติยศ เราสร้างเองได้” ครั้งที่ 3

ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “วันเกียรติยศ เราสร้างเองได้” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และรับฟังการเสวนาถอดประการณ์ชีวิตข้าราชการ ทิศทางการจัดการศึกษาจังหวัดภูเก็ตและรับมอบเกียรติบัตรรางวัล จำนวน 2 รายการ
1. โรงเรียนบ้านท่าเรือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
2. โรงเรียนบ้านท่าเรือ นำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) “กระบวนการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต