สพป.ภูเก็ต นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศ นำโดย ดร.อำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อให้คำแนะนำสถานศึกษาตามบริบทพื้นที่ ให้มีคุณภาพแก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด ประเด็นการนิเทศติดตามครั้งนี้ประกอบด้วย ๑. หลักสูตรสถานศึกษา ๒. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ๓. การจัดการเรียนการสอนของครู (ห้องเรียนคุณภาพ) ๔. โครงการอาหารกลางวัน