สรุปผลการจัดการศึกษาทางไกล สัปดาห์ที่ ๓

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาทางไกล สัปดาห์ที่ ๓ และร่วมกำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้านแนวทางการดูแลในด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ด้านบทบาทของครู นักเรียนและผู้ปกครอง ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ