สื่อสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียน

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยสื่อสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการผลิตสื่อ เทคนิคการถ่ายทำวีดิทัศน์ด้วย โปรแกรม KineMaster การสร้างเว็บไซต์การเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Suite การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์และคณะ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1632 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ