อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน COVID-19

โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียนคณะครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษาและผู้ประกอบการในโรงเรียน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร และได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ณ อาคารโรงอาหาร โรงเรียนบ้านท่าเรือ