เทศบาลตำบลศรีสุนทร เข้ามาดำเนินการขนย้ายเศษวัสดุ

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรพร้อมเครื่องจักรจากสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร เข้ามาดำเนินการขนย้ายเศษวัสดุบริเวณหลังแนวรั้วโรงเรียนและฉีดน้ำล้างถนนภายในโรงเรียนหลังจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ๐๐๔ เพื่อลดปัญหาฝุ่นในช่วงหน้าแล้ง และส่งเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ในการดำเนินงานครั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสนุทร นายชัยศักดิ์ มุสิกะบุตร รองนายกเทศบาลตำบลศรีสุนทร ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรพร้อมเครื่องจักร