แบบประเมินตนเอง

📣📣📣 แจ้งประชาสัมพันธ์​ 📣📣📣

ผู้ปกครองหรือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินตนเอง การสำรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขตามคู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สามารถเข้าไปทำแบบสอบถามได้ใน link นี้ >>>>> shorturl.at/npqG0