โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้

โรงเรียนบ้านท่าเรือร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม “โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน” ณ ห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักให้นักเรียนและผู้ปกครองแกนนำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดจนลดการบริโภคน้ำหวาน ขนมกรุบกรอบลง และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางกาย ด้วยหลัก ๓ อ ประกอบด้วย อาหาร อารมณ์และออกกำลังกาย ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีของนักเรียน ในการอบรมครั้งนี้ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร จำนวน ๓ ท่าน