โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563

วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาสร้างความตระหนักการสร้างสุขภาวะทางจิต มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดจนให้ความรู้ โดยน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๔ คน การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร และได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรและสถานที่จากวัดท่าเรือ