โรงเรียนเรียนรวม

โรงเรียนเรียนรวม

คณะกรรมการการนิเทศติดตามจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ต ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนเรียนรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรวมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม โดยมี นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดและนางสาวพรทิพย์ หนิยุหนุ๊ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ การนิเทศครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการการนิเทศติดตามจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ต ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนเรียนรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรวมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม