Integrity and transparency Assessment : ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัด ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เผยแพร่
OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี * แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
* มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
* เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด
OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน
* แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานในการดำเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
* มีรายละเอียดความก้าวหน้า เช่นรายงานเงินคงเหลือ
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
* เป็นข้อมูลเป็นระยะ 6 เดือน แรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด
OIT20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
* แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
* มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
รายละเอียด
OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
* แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษา
จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
เช่น การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
* เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด
OIT22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
* แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เช่น ประกาศ เชิญชวน  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
* เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด
OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
* แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา(แบบ สขร.1)
* มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
* จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน
* เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด
OIT24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
* แสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
(แบบ สขร.1)
* มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
รายละเอียด