Integrity and transparency Assessment : ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัด ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เผยแพร่
OIT1 โครงสร้าง * แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งแยกงานทั้ง 4 ฝ่ายภาระงานให้ชัดเจน รายละเอียด
OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร * แผนภูมิข้อมูลผู้บริหารตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบัน
* แสดงรายนามของผู้บริหารประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย
ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
OIT3 อำนาจหน้าที่ * แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
เช่น พระราชบัญญัติการศึกษา
รายละเอียด
OIT4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาสถานศึกษา
* แผนกลยุทธ์  ที่มีข้อมูลรายละเอียด เช่น  แนวทาง เป้าหมาย
ตัวชี้วัด เป็นต้น
รายละเอียด
OIT5 ข้อมูลการติดต่อ * แสดงข้อมูลการติดต่อดังนี้ ที่อยู่สถานศึกษา,หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ,
e-mail ,แผนที่ตั้งสถานศึกษา
รายละเอียด
OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง * รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
* พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
* พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
* พรบ.ระเบียบข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
* พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
* พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
* พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการบริหารจัดการ
และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
* กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 เป็นต้น
รายละเอียด
OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์ * แสดงข้อมูลต่างๆ/ภารกิจของสถานศึกษา เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2565
* จดหมายข่าว ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ
รายละเอียด
OIT8 Q&A ติดต่อ/สอบถาม * แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้
และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง
เช่น Web board , กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
* สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
รายละเอียด
OIT9 Social Network * แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook  หรือ Line
หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น
* สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
รายละเอียด