OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษา พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายอื่น ๆ

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.PDF

12 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขอ.PDF

13 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553.pdf

14 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554.pdf

15 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557.PDF

20 แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553.pdf

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติกรรมการสถานศึกษา.pdf

พรบ.ข้อมูลข่าวสารปี 40.pdf

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหา.pdf