OIT6 พรบ.การศึกษา


2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf

3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545.pdf

4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf

5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.pdf

6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.pdf

7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553.pdf

8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553.pdf

9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf