การก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา”

            วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๑ ฝาย ในนามกลุ่มเครือข่ายศรีสุนทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตามโครงการ“สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 
๗๐ พรรษา” จังหวัดภูเก็ต เป็นการสร้างความชุมชื้น ชะลอน้ำ กักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในฤดูแล้งให้เกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ การสร้างฝายจะใช้วัสดุไม้ไผ่ในพื้นที่  นำไปปักลงในลำน้ำเสมือนเสาเข็มเรียงกัน ผูกด้วยเชือก
เพื่อยึดโยงเข้าด้วยกัน และใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกัน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*