การขยายผลการพัฒนาครูแกนนำระดับสถานศึกษาด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และนำผล RT/NT/O-NET เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน (ASSESSMENT FOR LEARNING)

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และนางสาวณัฐฐาภรณ์ คชกาญจน์ ครูแกนนำระดับสถานศึกษา จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำระดับสถานศึกษาด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน” เพื่อนำผล RT/NT/O-NET เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน (ASSESSMENT FOR LEARNING) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลกับคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*