การขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม (เหตุพิเศษ)

ตั้งแต่ วันที่ ๖ – ๘  ตุลาคม ๒๕๖๔ เปิดเรียนเฉพาะรูปแบบเรียนที่บ้านโดยบูรณาการการเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ON-AIR , ON-DEMAND , ON-HAND) ทุกชั้นเรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*