การคัดกรองสายตาและการแก้ไขปัญหาสายตา

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร จัดกิจกรรมโครงการ “พาหมอพบประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ กิจกรรมการคัดกรองสายตาและแก้ปัญหาสายตาผิดปกติให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองสายตาและเพิ่มการเข้าถึงบริการแว่นตาสำหรับนักเรียนที่มีภาวะสายตาผิดปกติ (ค่า VA ตั้งแต่ ๒๐/๕๐ ขึ้นไป) จะได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์ต่อไป ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร ๒ (มุกดาวดี) โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*