การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ ๑ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

     วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบเรียนที่บ้าน (On Air , On Demand ,On Hand) เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบตามหลักสูตรไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ โดยมีคุณครูประจำชั้น ติดตามการเรียนทาง Line กลุ่มห้องเรียนและผู้ปกครองดูแลช่วยเหลือในการเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*