การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ให้ผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาตามระเบียบที่กำหนดไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน ในช่วงที่นักเรียนเรียนที่บ้านและสลับกลุ่มมาเรียนในการดำเนินการผู้ปกครองให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างเคร่งครัด

Leave a comment

Your email address will not be published.


*