การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ให้ความอนุเคราะห์เข้าตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชั้นอนุบาล ๒​ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อเป็นการป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้มีสุขภาพดี ส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติสุข เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน จนสามารถทำกิจกรรมประจำวันได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นผลดีต่อเด็กนักเรียน และครอบครัว รวมถึงเพิ่มโอกาสประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เพื่อรองรับการพัฒนาทางสติปัญญา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป ลานอเนกประสงค์  ณ อาคารมุกดาวดี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*