การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ประถมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ดำเนินการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียนอย่างถูกวิธีแก่คุณครูและนักเรียน เพื่อให้คุณครูได้มีความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร จะนำข้อมูลผลการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนที่ได้เป็นฐานข้อมูลประกอบ
การรักษาทางทันตกรรมแก่นักเรียนต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published.


*