การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายอนุศักดิ์  วงศ์มูสา ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๒ คน เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) จังหวัดภูเก็ต ในการสอบ (O-NET) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทางสนามสอบได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเป็นสำคัญ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*