การทดสอบสมรรถนะด้านการวัดผลเเละประเมินผลการจัดการเรียนรู้

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านการวัดผลเเละประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำไปประยุกต์ใช้ การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสตรีภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*