การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วย KPOMEE MODLE

        วันที่ ๑๒ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศภายใน ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วย KPOMEE MODLE ในระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการหลักไตรสิกขา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานของหลักสูตร รูปแบบการวัดและประเมินที่เหมาะสม  สร้างขวัญและกำลังใจให้คณะครู พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published.


*