การนิเทศ ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา

      วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับ ดร.อำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในการนิเทศ ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเด็น ดังนี้ การนิเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา การนิเทศการเรียนรู้เชิงรุก การนิเทศเพื่อบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และการนิเทศชั้นเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*