การนิเทศ ติดตาม โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายปัณณธร ละม้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ครูผู้สอน นายอนุศักดิ์  วงศ์มูสา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คำเแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*