การปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Professional Practicum 2)

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครูจิราภรณ์ อินทยอด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒ หลักสูตร ๔ ปี (Professional Practicum 2) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อแนะนำบริบททั่วไปของสถานศึกษา แนะนำครูพี่เลี้ยง สร้างข้อตกลงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรวมทั้งการประเมินผลการฝึกวิชาชีพครู ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*