การประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions)

วันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้  นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ และนางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ผู้ปฎิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ส่งเสริม กำกับติดตามและประเมินผลความสำเร็จ ณ บลูแคนยอน คันทรี คลับ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เเละทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว

Leave a comment

Your email address will not be published.


*