การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเรือ

        วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อแจ้งผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัยปีการศึกษา ๒๕๖๕ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเสนอขอความเห็นชอบ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๕ การกำหนดวิชาเอกในสถานศึกษาและผลการประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*