การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อแจ้งนโยบายและรูปแบบการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ตามบริบทพื้นที่ควบคุมและเสนอขอความเห็นชอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ การกำหนดวิชาเอกในสถานศึกษาและผลการประเมินตนเอง ผ่านระบบ Thai Stop Covid+ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*