การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ นำโดย ว่าที่ ร.ต.วชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร กำหนดให้มีกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและดูแลนักเรียนร่วมกัน โดยมีกิจกรรมการจ่ายเงินโครงการเรียนฟรีฯ, การพบปะครูประจำชั้นที่ห้องเรียน และเสนอชื่อตัวแทนผู้ปกครองของห้องเรียน ทั้งนี้ได้มีการแบ่งระยะเวลาการประชุมผู้ปกครองเป็น ๒ ช่วงเวลา เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด ๑๙

Leave a comment

Your email address will not be published.


*