การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร กำหนดให้มีกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและดูแลนักเรียนร่วมกัน โดยมีกิจกรรมการพบปะครูประจำชั้นที่ห้องเรียน ทั้งนี้ได้มีการแบ่งระยะเวลาการประชุมผู้ปกครองเป็น ๒ ช่วงชั้นเรียน เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด ๑๙

Leave a comment

Your email address will not be published.


*